Các lệnh giao dịch chứng khoán

Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chi tiết về các loại lệnh trong giao dịch chứng khoán.

Các lệnh giao dịch chứng khoán

1. Lệnh giới hạn (LO)

Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

2. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh.
 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

3. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh
 • Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

4. Lệnh thị trường trên sàn HNX

Lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục. Trong đó có 3 loại lệnh sau:

 • Lệnh MAK: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.
 • Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.
 • Lệnh MTL: Là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần. Phần còn lại của lệnh sẽ chuyển thành lệnh LO

5. Lệnh thị trường trên sàn HSX (MP)

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất. Và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết. Lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần. Phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

6. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh. Lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

7. Lệnh điều kiện

Lệnh điều kiện thực chất là một tính năng để nhà đầu tư mua bán linh hoạt. Nhất là những nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi bảng điện tử. Lệnh điều kiện chi thành nhiều loại. Cụ thể:

Lệnh điều kiện với thời gian

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trước phiên giao dịch từ một đến nhiều ngày với số lượng và mức giá xác định. Lệnh này có hiệu lực tối đa trong 30 ngày.

Việc đặt lệnh được thực hiện bất cứ lúc nào. Sau đó lệnh nằm chờ trong hệ thống của công ty chứng khoán và chỉ được kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện chọn trước. Nhà đầu tư có thể chọn hình thức khớp lệnh là phát sinh một lần. Đồng nghĩa sau khi được kích hoạt thì dù khớp hết, khớp một phần hay không khớp thì cũng bị hủy bỏ. Hoặc phát sinh cho tới khi khớp hết khối lượng.

Lệnh tranh mua hoặc tranh bán

Là lệnh nhà đầu tư sẵn sàng mua ở các giá ATO/trần/ATC. Và sẵn sàng bán ở các giá ATO/sàn/ATC. Lệnh có hiệu lực cho phiên giao dịch kế tiếp sau khi nhà đầu tư đặt. Và có thể đặt trước cho tối đa 30 ngày giao dịch kế tiếp.  

*

Lệnh dừng

Là lệnh để nhà đầu tư xác định trước giá cắt lỗ hoặc chốt lãi trong tương lai. Lệnh này có hiệu lực ngay khi nhà đầu tư đặt và kéo dài trong 30 ngày.

Lệnh xu hướng

Nhà đầu tư sẽ chọn mã chứng khoán và khối lượng muốn giao dịch, cộng thêm khoảng dừng theo giá trị tuyệt đối (nghìn đồng) hoặc giá trị tương đối (%). Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể thiết lập thêm giá mua thấp nhất hoặc bán cao nhất. Khi giá chứng khoán chạm đến khoảng dừng hoặc giá thì lệnh sẽ được kích hoạt. Tương tự các lệnh điều kiện khác, lệnh xu hướng có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Các loại lệnh giao dịch chứng khoán áp dụng cụ thể trên từng sàn

 • Sàn HOSE (HSX): ATO, ATC, LO, MP
 • Sàn HNX: LO, MTL, MAK, MOK, ATC, PLO
 • Sàn UPCOM: LO

Lệnh điều kiện áp dụng cho tất cả các sàn khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định.

Để biết chi tiết hơn về thời gian áp dụng các lệnh phía trên hãy xem Quy định giao dịch chứng khoán của từng sàn.


Với những kiến thức về các lệnh giao dịch chứng khoán mà chúng tôi đã cung cấp, hy vọng sẽ nâng cao hiểu biết cho bạn để bạn tự tin đầu tư chứng khoán.

Hãy mở tài khoản chứng khoán VPS hoàn toàn miễn phí tại đây để được hỗ trợ tốt nhất.

Nếu bạn cần hướng dẫn hãy xem bài viết: Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán VPS online

Leave a Comment

error: Content is protected !!